Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ACTIVESHOP.COM.PL

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. ZAMÓWIENIA

III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

IV. PŁATNOŚCI

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VI. REKLAMACJE

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VIII. PRAWA AUTORSKIE

IX.NEWSLETTER

X. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI. WARUNKI KORZYSTANIA Z KUPONÓW RABATOWYCH

XII. RECYCLING 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień oraz sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego activeshop.pl, jak również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dokonując złożenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez zaznaczenie pola typu o nazwie "Akceptacja regulaminu".
 2. Operatorem sklepu jest ACTIVESHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej ACTIV Tomasz Pacholczyk) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 8B bud. DC2A 54-610 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000924072, REGON: 520066491, NIP: 8943173971 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł (dalej „SPRZEDAWCA”). Pozostałe dane do kontaktu: email: biuro@activeshop.pl, tel.: 71 725 41 71.
 3. KUPUJĄCYM mogą być osoby fizyczne i jednostki organizacyjne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. SPRZEDAWCA świadczy drogą elektroniczną usługi związane ze składaniem zamówień on-line na oferowane towary i ich realizacją oraz usługę newsletter.
 5. Odbiorca treści usług świadczonych drogą elektroniczną może zrezygnować z usług świadczonych przez Operatora sklepu w każdym czasie.
 6. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA jest osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Zamówienia w sklepie internetowym można składać za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub mailowo.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez KUPUJĄCEGO to:
 9. a) urządzenie mobilne z dostępem do internetu,
 10. b) przeglądarka internetowa.
 11. SPRZEDAWCA w związku z możliwością przeniknięcia do systemu teleinformatycznego KUPUJĄCEGO złośliwego oprogramowania zaleca korzystanie z oprogramowania antywirusowego.
 12. KUPUJĄCEGO obowiązuje zakaz dostarczania SPRZEDAWCY treści o charakterze bezprawnym.

II. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej sklepu poprzez wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia.
 2. W formularzu zamówienia KUPUJĄCY, każdorazowo zobowiązany jest zamieścić następujące dane: a) Imię i nazwisko, b) Adres zamieszkania, c) Adres do korespondencji, d)Adres poczty elektronicznej, e) Nr telefonu
 3. KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w sklepie wykorzystując odpowiedni odnośnik „Zarejestruj się” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa w pkt.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez sieć Internet bądź telefonicznie w dni robocze w godzinach 8.00-17.00
 5. Realizacja zamówień dla których podczas składania zamówienia wybrano opcje płatności: przelew lub płatność kartą - następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SPRZEDAWCY należności za zamówiony towar.
 6. Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mailowy, informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, w którym SPRZEDAWCA poinformuje KUPUJĄCEGO o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.
 7. Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAWCĄ uważa się za skutecznie zawartą w momencie otrzymania na adres e-mailowy podany przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego przez SPRZEDAWCĘ.
 8. Informacje handlowe, cenniki, opisy towarów umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z KUPUJĄCYM indywidualnie.
 10. KUPUJĄCY wyraża zgodę na fakturę elektroniczną i przesłanie jej na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie składania zamówienia. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z żądaniem wystawienia faktury jako dokumentu potwierdzającego zakup.
 11. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad.

 

III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

 1. Wysyłka towaru następuje w ciągu 48 godzin po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAWCY (dotyczy opcji płatności elektronicznych). W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wysyłka jest realizowana w ciągu 48 godzin po złożeniu zamówienia.
 2. Koszty przesyłki pokrywa KUPUJĄCY.
 3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez KUPUJĄCEGO przy składaniu zamówienia, pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Czas dostawy towaru wynosi do 3 dni robocze od dnia przekazania przesyłki dostawcy w przypadku przesyłek krajowych oraz do 7 dni roboczych w przypadku przesyłek zagranicznych. Każdorazowo o kosztach transportu kupujący jest informowany w sposób jasny i wyraźny przed złożeniem zamówienia
 5. KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAWCĄ. Aby dokonać odbioru osobistego zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję: odbiór osobisty. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy jest bezpłatny.
 6. Dostawy towarów realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze.
 7. Zaleca się, aby KUPUJĄCY w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, braków ilościowych, niekompletności towaru mogących mieć związek z dostawą - w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej - zgłosił ten fakt w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki SPRZEDAJĄCEMU za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@163.com.pl oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio wybranej przez niego firmie kurierskiej.
 8. W przypadku KUPUJĄCEGO niebędącego konsumentem lub niebędącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta, brak zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w terminie 3 od dnia dostarczenia towaru na adres wskazany przez KUPUJĄCEGO, uznaje się za równoważny z oświadczeniem KUPUJĄCEGO o odebraniu towaru bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym zakresie.
 9. SPRZEDAWCA oświadcza, że dokłada wszelkiej staranności, aby koszty dostawy określone na stronie zamówienia w sklepie internetowym odpowiadały rzeczywistym kosztom, jakkolwiek ze względu na różnorodność asortymentu, ilość zamówionego towaru, cechy i gabaryty niektórych towarów rzeczywiste koszty dostawy mogą się różnić od od wysokości tych kosztów określonych na stronie zamówienia. Stąd SPRZEDAWCA zobowiązuje się niezwłocznie poinformować KUPUJĄCEGO o rzeczywistych kosztach dostawy jeszcze przed zawarciem umowy. W takiej sytuacji realizacja zamówienia następuje po akceptacji przez KUPUJĄCEGO rzeczywistych kosztów dostawy.


IV PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena z chwili realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ.

3. Formy płatności akceptowane przez SPRZEDAWCĘ to:

   a) przelew na konto - dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAWCY;

   b) gotówka za pobraniem w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki - realizowana przez kuriera przy odbiorze przesyłki;

   c) gotówka w kwocie równej wartości zamówienia przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy;

   d) następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

4. W odniesieniu do transkacji z podmiotami zagranicznymi, jedyną walutą akceptowalną przez SPRZEDAWCĘ jest euro. 

5. W przypadku konieczności dokonania zwrotu środków w walucie innej niż euro na zagraniczny numer rachunku, SPRZEDAWCA obciąży drugą stronę opłatą administracyjną w wysokości 150 zł, odpowiadającą prowizji pobieranej od SPRZEDAWCY przez bank.

6.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

7.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8.O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje KUPUJĄCY.

9.Dane SPRZEDAWCY i nr konta do wykonywania przelewów za zamówione towary każdorazowo przesyłane będą KUPUJĄCEMU po skutecznym zakończeniu transakcji w sklepie activeshop.pl.

 

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. KUPUJĄCY może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez KUPUJĄCEGO lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli KUPUJĄCY w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu KUPUJĄCY traci prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KUPUJĄCEMU w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), m.in. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Aby odstąpić od umowy, KUPUJĄCY powinien przesłać na adres SPRZEDAWCY lub adres poczty elektronicznej pisemne oświadczenie o odstąpieniu, np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres SPRZEDAWCY, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: ACTIVESHOP Sp. z o.o., ul. Graniczna 8B, budynek DC2A, 54-610 Wrocław.
 1. KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy, ponosi KUPUJĄCY. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, KUPUJĄCY ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.
 2. W przypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy SPRZEDAWCA zwróci wszystkie otrzymane od KUPUJĄCEGO płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KUPUJĄCEGO sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez SPRZEDAWCĘ. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez KUPUJĄCEGO dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność on–line lub na konto wskazane przez KUPUJĄCEGO w formularzu odstąpienia od umowy.
 4. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do KUPUJĄCEGO nie będącego konsumentem oraz nie będącego PRZEDSIĘBIORCĄ NA PRAWACH KONSUMENTA.

VI. REKLAMACJE

 1. SPRZEDAWCA odpowiada względem KUPUJĄCEGO za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Celem skutecznego złożenia reklamacji klient zobowiązany jest wypełnić formularz activeshop.com.pl/dodaj-zwrot zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się activeshop.com.pl/zwroty. Po jego wypełnieniu zostanie wygenerowany kod, który należy umieścić w przesyłce.
  2a. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych u naszych dystrybutorów powinny być składane za pośrednictwem tych dystrybutorów, o czym klient powinien zostać poinformowany przez podmiot, u którego nabył towar.
  2b.W przypadku dostarczenia na adres SPRZEDAWCY przesyłki z pominięciem poprzednich ustępów, przesyłka ta zostanie zwrócona, a dystrybutor, od którego pochodzi towar, zostanie obciążony kosztami dostawy oraz opłatą administracyjną wynoszącą 50 zł netto. 
  2c.Reklamacje dotyczące przesyłek niepozwalających na poprawną identyfikację ich nadawcy zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 3. KUPUJĄCY może zadać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę KUPUJĄCY może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi SPRZEDAWCA w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa SPRZEDAWCA.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez SPRZEDAWCĘ. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do KUPUJĄCEGO wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 6. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec KUPUJĄCYCH niebędących konsumentami. Podmiotom tym SPRZEDAWCA udzieli gwarancji na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.
 7. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych odpowiedzialność SPRZEDAWCY wobec KUPUJĄCEGO będącego konsumentem oraz będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta ogranicza się do 1 roku od dnia wydania towaru KUPUJĄCEMU.
 8. W przypadku sprzedaży rzeczy w ramach outletu KUPUJĄCY jest informowany o wadach towaru, a SPRZEDAWCA jest w zakresie ujawnionych wad zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe i kontaktowe wskazuje punkt I.1.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
 3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje newslettera przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
 • koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej realizacji. Podanie danych osobowych do subskrypcji newslettera jest również dobrowolne, ale konieczne do prawidłowej wysyłki newslettera.
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, instytucjom finansowym udzielającym kredytu na zakup towarów lub leasing, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy, podmiotom świadczącym usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności oraz podmiotowi realizującemu wysyłkę wiadomości SMS o stanie zamówienia.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych (np. newsletter) i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu, do chwili wniesienia sprzeciwu lub rezygnacji z newslettera.
 5. Kupującemu lub Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
 7. Pozostałe informację dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod tym linkiem: https://activeshop.com.pl/polityka-prywatnosci.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treść stron internetowych SPRZEDAWCY wymienionych w punkcie I podpunkt 1, chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r", chyba że SPRZEDAWCA wyrazi na to pisemną zgodę.
 2. Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga, znajdujące się na stronach sklepu, należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

IX. NEWSLETTER

 1. SPRZEDAWCA za zgodą Subskrybenta może wysyłać na jego adres drogą elektroniczną bezpłatny biuletyn informacyjny (tzw. newsletter).
 2. Celem rozsyłania newsletter-a jest przekazywanie Subskrybentom informacji o promocjach, nowościach i szkoleniach organizowanych przez SPRZEDAWCĘ, w tym informacji marketingowych związanych z wykonywaną przez SPRZEDAWCĘ działalnością gospodarczą.
 3. Subskrypcji newsletter-a można dokonać na stronie sklepu podając adres e-mail Subskrybenta.
 4. Subskrybent może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z jego subskrypcji poprzez kliknięcie zawartego w nim linku „wypisz się” lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: biuro@activeshop.pl.
 5. Rozpoczęcie subskrypcji newsletter-a jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO w celu prawidłowego przesyłania newslettera.
 6. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zaprzestania wysyłania newsletter po uprzednim powiadomieniu o tym użytkownika, bez podania przyczyny.

 

X. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego activeshop.pl jest powszechnie dostępny na stronie activeshop.pl i KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia KUPUJĄCY może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@activeshop.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 725 41 71.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez KUPUJĄCEGO oraz SPRZEDAWCĘ. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia. Przepis ten nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SPRZEDAWCY. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do umowy zawartej z KUPUJĄCYM będącym konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 6. KUPUJĄCY będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

XI. WARUNKI KORZYSTANIA Z KUPONÓW RABATOWYCH ORAZ PROMOCJI

 1. Kupony rabatowe nie łączą się z produktami w promocji. Jeśli do koszyka zostanie dodany produkt nie objęty promocją oraz produkt będący w promocji, obniżce cenowej zostanie poddany ten pierwszy.
 2. Kupony rabatowe nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Kupony rabatowe są jednorazowego użytku, za wyjątkiem kuponów, które posiadają informację o wielokrotnym użytku, przeznaczone dla klientów detalicznych, jeśli nie określono inaczej. 
 4. Ważność kodów rabatowych podawana jest wraz z kuponem. Jeśli na kuponie nie określono daty ważności to jest ona nie dłuższa niż 30 dni za wyjątkiem kuponów określonych w punkcie 5.
 5. Kupony specjalne : PROMO2015 -10% od ceny detalicznej - ważny do 30.11.2015, SYIS15 -10% od ceny detalicznej - ważny do 31.12.2016, W10 - ważny do 30.04.2017, D10 - ważny do 30.04.2017, MC10 - ważny do 31.10.2016, B10 - ważny do 30.04.2017, MP10 - ważny do 30.04.2017
 6. Oferta "Darmowa Dostawa" obejmuje zamówienia złożone i zrealizowane najpóźniej do 28.02.2017. Skierowana do klientów detalicznych oraz gabinetowych. Minimalna kwota zamówienia 100 zł brutto. W przypadku nie osiągnięcia kwoty minimalnej koszty transportu zostaną naliczone wg. obowiązującego cennika. Firma ACTIV zastrzega sobie możliwość zakończenia oferty przed wskazanym terminem bez podawania przyczyny.
 7. Oferta "Black Friday" obejmuje zamówienia złożone od godziny 8.30 dnia 24.11.2017 do godziny 23.59 dnia 26.11.2017. Skierowana do klientów detalicznych. Nie łączy się z produktami w promocji. Wartość zniżki 13% od ceny regularnej. 
 8. Oferta promocyjna "Urodziny Szefa" obejmuje zamówienia złożone od godziny 9.00 dnia 23.08.2018 do godziny 23.59 dnia 26.08.2018. Realizacja zamówienia musi nastąpić najpóżniej do 31.08.2018. Nie łączy się z produktami w promocji. Wartość zniżki 13 % od ceny regularnej. Po 31.08.2018 zamówienia nie zrealizowana zostaną anulowane.
 9. Oferta "Darmowa Dostawa Wrzesień" obejmuje zamówienia złożone do 30.09.2018 i zrealizowane najpóźniej do 03.10.2018. Skierowana do klientów detalicznych oraz gabinetowych. Minimalna kwota zamówienia 100 zł brutto. W przypadku nie osiągnięcia kwoty minimalnej koszty transportu zostaną naliczone wg. obowiązującego cennika. Firma ACTIV zastrzega sobie możliwość zakończenia oferty przed wskazanym terminem bez podawania przyczyny.
 10. Oferta promocyjna "Urodziny Szefa" obejmuje zamówienia złożone od godziny 8.15 dnia 23.08.2019 do godziny 23.59 dnia 25.08.2019. Realizacja zamówienia musi nastąpić najpóżniej do 30.08.2019. Nie łączy się z produktami w promocji. Wartość zniżki 13 % od ceny regularnej. Po 30.08.2019 zamówienia nie zrealizowane zostaną anulowane.
 11. Oferta promocyjna "Halloween15" obejmuje zamówienia złożone do godziny 23.59 dnia 03.11.2021. Realizacja zamówienia musi nastąpić najpóżniej do 05.11.2021. Nie łączy się z produktami w promocji. Wartość zniżki 15 % od ceny regularnej. Po 05.11.2021 zamówienia nie zrealizowane zostaną anulowane.
 12. Oferta promocyjna "Black Friday" obejmuje zamówienia złożone do godziny 23.59 dnia 29.11.2021.Realizacja zamówienia musi nastąpić najpóżniej do 30.11.2021. Łączy się z produktami w promocji. Wartość zniżki w zależności od grupy towarowej oraz grupy klienta. Po 01.12.2021 zamówienia nie zrealizowane zostaną anulowane.
 13. Oferta promocyjna "Christmas Sale" obejmuje zamówienia złożone do 23.12.2021.Realizacja zamówienia musi nastąpić najpóźniej do 28.12.2021. Łączy się z produktami w promocji. Wartość zniżki w zależności od grupy towarowej oraz grupy klienta. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku. Po 28.12.2021 zamówienia nie zrealizowane zostaną anulowane.
 14. Oferta promocyjna "Black Friday 2022" obejmuje zamówienia złożone do godziny 23.59 dnia 27.11.2022.Realizacja zamówienia musi nastąpić najpóźniej do 30.11.2022. Obejmuje wybrane produkty oznaczone atrybutem "Black Friday". Wartość zniżki w zależności od grupy towarowej oraz grupy klienta. Po 01.12.2022 zamówienia nie zrealizowane zostaną anulowane.
 15. Kupon rabatowy BLACK25 obejmuje zamówienia złożone do godziny 23.59 dnia 25.11.2022.Realizacja zamówienia musi nastąpić najpóźniej do 30.11.2022. Obejmuje wybrane produkty. Nie łączy się z innymi promocjami. Wartość zniżki w zależności od grupy towarowej oraz grupy klienta. Po 01.12.2022 zamówienia nie zrealizowane zostaną anulowane. Przeznaczony dla klientów detalicznych oraz profesjonalnych np. gabinety kosmetyczne. Nie obejmuje grup hurtowych.
 16. Kupon rabatowy SANTA15 obejmuje zamówienia złożone do godziny 23.59 dnia 06.12.2022.Realizacja zamówienia musi nastąpić najpóźniej do 06.12.2022. Obejmuje wybrane produkty. Nie łączy się z innymi promocjami. Wartość zniżki w zależności od grupy towarowej oraz grupy klienta - maksymalnie 15% od ceny bazowej. Po 12.12.2022 zamówienia nie zrealizowane zostaną anulowane. Przeznaczony dla klientów detalicznych oraz profesjonalnych np. gabinety kosmetyczne. Nie obejmuje grup hurtowych.
 17. Kupon rabatowy XMAS20 obejmuje zamówienia złożone do godziny 23.59 dnia 26.12.2022.Realizacja zamówienia musi nastąpić najpóźniej do 31.12.2022. Obejmuje wybrane produkty. Nie łączy się z innymi promocjami. Wartość zniżki w zależności od grupy towarowej oraz grupy klienta - maksymalnie 20% od ceny bazowej. Po 31.12.2022 zamówienia nie zrealizowane zostaną anulowane. Przeznaczony dla klientów detalicznych oraz profesjonalnych np. gabinety kosmetyczne. Nie obejmuje grup hurtowych.
 18. Kupon rabatowy LOVE14 obejmuje zamówienia złożone do godziny 23.59 dnia 17.02.2023.Realizacja zamówienia musi nastąpić najpóźniej do 22.02.2023. Obejmuje wybrane produkty. Nie łączy się z innymi promocjami. Wartość zniżki w zależności od grupy towarowej oraz grupy klienta - maksymalnie 14% od ceny bazowej. Po 23.02.2023 zamówienia nie zrealizowane zostaną anulowane. Przeznaczony dla klientów detalicznych oraz profesjonalnych np. gabinety kosmetyczne. Nie obejmuje grup hurtowych.

XII. RECYCLING

"Zgodnie z ustawą z dnia 23.10.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688):

 1. SPRZEDAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (koszt dostarczenia zużytego sprzętu do placówki SPRZEDAWCY ponosi KUPUJĄCY),
 2. Sprzedawca, dostarczając KUPUJĄCEMU sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony."